jeudi 17 mars 2016

روحانی و نه به اعدام بابک زنجانی که تاجیکستان را آباد کرد گنبد های طلا در جای شعله های آتشگاهها و تاریخچه و سازمام و تشکیلات حاجی فیروز بروایت سیاوش اوستاحسن روحانی خواهان توقف حکم اعدام بابک زنجانی و بازگشت سه میلیارد دلار به صندوق کشور شد بابک زنجانی تاجیکستان را آباد کرد سرزمین ایرانی اهورایی اوستا یی که ظواهر اسلام در آنجا ممنوع است بجای خرج میلیاردها دلار برای تازیان او دوشنبه را آباد کرد لذا قربانی شریکان درذیهایش شد که همه تازی و برای تازیان خرج میکنند سند ویدیویی و سخنان رییس جمهوز تاجیکستان را ببینید 
https://www.youtube.com/watch?v=eJi20OylXgY
آقای عالی پیام آزاد شد و دکتر ملکی و تبرزدی به دیدار دکتر سیف زاده رفتند
صدای بیداد و هیلا صدیقی و دکتر بادکوبه ای بهترین ارمغان نوروزی
بهاران خیمه زد بر کوه و بر دشت
ولی بیرون نشد یک تن به گلگشت
بهار آمد در هر خانه را زد سیه پوشی در آنجا دید و برگشت
راز و فلسفه حاجی فیروز و آتش افروز؟ نوشته ای از سیاوش اوستا
از روزگاران کهن انسان آریایی با مهر میترا خورشید تابان را بعنوان اصلیترین انرژی زندگی بخش زمین شناخت و بر آستان
اگر حکیم بزرگ توس با شاهنامه زبان پارسی را از تازش تازیان پاس داشته و نگهداری کرد آتش افروزان و یا حاجی فیرورهای بی نام و نشان تاریخ نیز آمدن نوروز را همه ساله بما یاد آوری کرده و میکنند
در پی برپا سازی امامزاده ها بجای آتشکده ها آتش افروزان و گروهشان نیز بیکار شده و نام تاریخی خود را از دست
داده و بجای اتش افروز حاجی فیروز خوانده میشدند
مردم پولدار میهن نگهبانان آتشکده ها را به درون خانه های خود برده و آنها پیشخدمت خانه و همدم و هنرمند خانواده و آتش افروز مشعل ها و آتیش گاهای کوچک خانه ها شدند و نیز آتش چهارشنبه سوریها را بر می افروختند اما کار نمایش نوروزی خود را همه ساله دنبال میکردند و این حرفه و کار و شغل آتش افروزی نسل به نسل به فرزندان منتقل میشد تا اینکه در پی تازش های مختلف و رنگارنگ بیگانگان تشکیلات آتش افروزان ناپدید شد اما همه ساله انسانهای آزاده و میهن دوستی کار آتش افروزان را با نام اسلامی شده حاجی فیروز دنبال کرده و میکنند
و چه خوب و نیک و زیبا خواهد بود که از این پس در این بازگشت بزرگ اهورایی به خویشتن خویش و فرهنگ و آیین کهن اهورایی اوستایی واژه و نام حاجی فیروز را بگور تاریخ بسپاریم و همه جا از آتش افروزان پیروز بجای حاجی فیروز تازی یاد کنیم این مهربان یاران گمنامی که با ترانه های زیباو امید بخش سیاه کردن چهره خود فردایی روشن و گرم و سرخ و مهربان و همیشه خندان را قرنهاست که برای ما نجوا میکنند
عمو نوروز که در غرب بابانویل شده است نیز یار و همراه آتش افروز و بعنوان خرد همراه با دلقک رند میترا میباشد
همه ی روزتان پیروز..
گنبد و گلدسته های طلا در جایگاههای آتشکده های کهن ساخته شده است - بجای آتش- گنبدها را طلایی کرده اند و دو گلدسته جایگاهی بوده است که آتشبانها و یا آتش افروزان آتش را برافروخته نگه میداشته اند و بدین رو صورتشان سوخته و سیاه بوده است پس از تازش تازیان آتش افروز حاجی فیروز شد و میترا عمو نوروز
هرچه میتوانید این اندیشه های میهنی و نوپردازانه را گسترش داده و پخش کنید
استاد سیاوش اوستا نوپرداز خردگرا که با نوشته ها و سخنان پژوهشگرانه اش مسیر فکری ایرانی را در جهان دیگر کرده است در برنامه رادیویی 28 سال پیش چنین مطالبی را مطرح میکرد و امروز چهارشنبه سوری و نوروز و سیزده بدر و حاجی فیروزهای ما را تازیان حاکم ممنوع میکنند؟از روزگاران کهن انسان آریایی با مهر میترا خورشید تابان را بعنوان اصلیترین انرژی زندگی بخش زمین شناخت و بر آستان
 مهر او سر فرود آورد
و او را از طریق آتش پرستاری کرد
پرستاری و پرستش بر خلاف واژه های تازی عبودیت و بندگی و سجده معنی نمیدهد 
بلکه پرستاری و پرستش یعنی نگهبانی مهر ورزی برپا داشتن مهر و زنده نگاه داشتن یاد
خورشید غیر قابل دسترسی بود  انسان آریایی آتش را بیاد و به مهر او که نشانه گرما بخش و روشنایی بود را در خانه و معبد پرستاری کرد
آتشگاههای بزرگ در سراسر فلات ایران بنا شد
وجود هر آتشگاه در هر شهر و روستا و دهکده ای گرما و روشنایی و پخش کردن آتش در آن جایگاه بود
و ار طریق همان آتشگاهها آب گرم نیز در جویبارها جاری بود و بر اساس کاوشها و بازیافته های تازه در فلات ایران  انسان آریایی نخستین مبتکر کانال کشی برای آبرسانی شهری و روستایی است
باری پس از تازش تازیان به ایران و خرابی همه آتشکده ها   ایرانیها مجبور به پنهانکاری و کلک زدن به تازیان شده و بر جایگاه هر آتشکده ای امامزاده ای جای دادند که آرامگاه شاهزادگان و رستم های ارتش ایران و یا رهبران جنبشهای ازادیبخش بود که در برابر تازیان تا پای جان پایداری کرده بودند
این شاهزادگان و پاک زادگان را امام زاده یعنی پیشوا و پیشوا زاده نامیده و آتشگاهها را بر گور آنها بنا کردند   اما اینبار بجای بر افروختن آتش که توسط تازیان ممنوع و حرام شده بود گنبدهای آبی برنگ آسمان و یا طلایی که از دور بسان آتش بود را ساختند
و دو گلدسته را بجای دو برج مراقبت و نگهداری از آتش در کنار گنبد ها ساختند

در هنگامه برپا بودن آتشگاهها   تشکیلاتی منظم برای هر معبد و آتشکده ای وجود داشت که روشن بودن آتش را مدیریت میکرد و نسبت به بزرگ و کوچکی هر آتشکده ای این نیروی نگهبان اتش و یا آتشبانان که آتش افروز خوانده میشدند شمارشان کم و بیش بود
در دو برج بلندی که در کنار آتشکده ساخته بودند بطور مدام آتش افروزانی بودند که با هم زدن و زیر و رو کردن آتش و افزودن 
ذغال و چوب و هیزم شعلها ها را  همواره در یک اندازه نگهداشته و آتش را پاسداری میکردند.

افرادی که در برجها بودند و همیشه آتش در نزدیکی انها بود چهره ای سوخته و سیاه بسان سیاهان آفریقا داشتند.
همه ساله در هنگامه بهار و نوروز گروه پاسداران آتشکده ها    آتشبانان و آتش افروزان هر معبد بسان هنرمندان تئاتر خیابانی امروز با ساز و دهل و انواع الات موسیقی بمیان مردم آمده و بمدت  یکماه   پانزده روز مانده به نوروز تا سیزدهمین روز  سال نو  برای مردم و بویژه کودکان  شادی آفرینی و پایکوبی و آواز خوانی  و دلقک بازی میکردند و بدینسان پاداشت و دستمزد یکساله خود را از مردم گرفته و جو جهان آریایی را سرخ و گرم و آتشین و شاد می کردند و به آنها آمدن و بزرگداشت نوروز را یاد آوری میکردند

  اگر حکیم بزرگ توس با شاهنامه زبان پارسی را از تازش تازیان پاس داشته و نگهداری کرد  آتش افروزان و یا حاجی فیرورهای بی نام و نشان تاریخ  نیز آمدن نوروز را همه ساله بما یاد آوری کرده و میکنند
در پی برپا سازی امامزاده ها بجای آتشکده ها  آتش افروزان و گروهشان نیز بیکار شده و نام تاریخی خود را از دست 
داده و بجای اتش افروز حاجی فیروز خوانده میشدند

مردم پولدار میهن نگهبانان آتشکده ها را به درون خانه های خود برده و آنها پیشخدمت خانه و همدم و هنرمند خانواده و آتش افروز مشعل ها و آتیش گاهای کوچک خانه ها شدند و نیز آتش چهارشنبه سوریها را بر می افروختند  اما کار نمایش نوروزی خود را همه ساله دنبال میکردند  و این حرفه و کار و شغل آتش افروزی نسل به نسل به فرزندان منتقل میشد تا اینکه در پی تازش های مختلف و رنگارنگ بیگانگان   تشکیلات آتش افروزان ناپدید شد اما همه ساله انسانهای آزاده و میهن دوستی کار آتش افروزان را با نام اسلامی شده حاجی فیروز دنبال کرده و میکنند
و چه خوب و نیک و زیبا خواهد بود که از این پس در این بازگشت بزرگ اهورایی به خویشتن خویش و فرهنگ و آیین کهن اهورایی اوستایی   واژه و نام حاجی فیروز را بگور تاریخ بسپاریم و همه جا از آتش افروزان پیروز بجای حاجی فیروز تازی یاد کنیم  این مهربان یاران گمنامی که با ترانه های زیباو امید بخش سیاه کردن چهره خود  فردایی روشن و گرم و سرخ و مهربان و همیشه خندان را قرنهاست که برای ما نجوا میکنند

عمو نوروز که در غرب بابانویل شده است نیز یار و همراه آتش افروز و بعنوان خرد همراه با دلقک رند  میترا  میباشد

حاجی فیروزه[ویرایش]

حاجی فیروزه، سالی یه روزه،
همه می‌دونن، منم می‌دونم،
عیدِ نوروزه، سالی یه روزه.

اربابِ خودم[ویرایش]

ارباب خودم، «سامبولی بلیکم»!
ارباب خودم، سرِتو بالا کن!
ارباب خودم، لطفی به ما کن،
ارباب خودم، به من نیگا کن!
ارباب خودم، بزبز قندی،
ارباب خودم، چرا نمی‌خندی؟

بشکن بشکن

بشکن بشکنه؛ بشکن!
من نمی‌شکنم؛ بشکن!
اینجا بشکنم، یار گله داره،
اونجا بشکنم، یار گله داره؛
هر جا بشکنم یار گله داره این سیاه بیچاره چقد حوصله داره!

ترانه و شعر آهنگ حاجی فیروزه سالی یه روزه مرتضی احمدی
ارباب خودم سلام و علیکم!
علیکم السلام پیـر شـی ایـشالا
ارباب خودم سرتو بالا کن
توی هـردوچشـام نمیـری ایـشالا
ارباب خودم به من نیگا کن
ارباب خودم بزبز قندی
ارباب خودم چرا نمیخندی؟
ارباب خودم گلی به جمالت
از کجا بگم وصف کمالت
حاجی فیروزم
بـــله
سالی یه روزم
بـــله
حاجی فیروزم
بـــله
مثه نیم سوزم
بـــله
بشکن بشکنه
بشـــکن
من نمیشکنم!
بشـــکن
من نمیتونم
میتــونی
چجوری بشکنم؟
تـــق تـــق
چطوری بشکنم؟
تـــق تـــق
اینجا بشکنم یار گله داره
اینجا بشکنم یار گله داره
اونجا بشکنم یار گله داره
این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره
تکست و متن آهنگ حاجی فیروزه سالی یه روزه مرتضی احمدی
حاجی فیروزم
بـــله
سالی یه روزم
بـــله
سالی که گذشت سال بد بود
سالی که گذشت سال بد بود
سالی بد و بد زبد بدتر بود
ای سال برنگردی
بری دیگه برنگردی
مردارو اخته کردی!
مردارو اخته کردی
زنارو شلخته کردی
دکونارو تخته کردی
همــرو خسته کردی
ای سال برنگردی بری دیگه برنگردی
درسایه ی ایزد تبارک عید همگی بـُـوَد مبارک
یاحــق
یاهــو
هرکی به کاری مشغول
پولی بریز تو کشکول
یاحــق
یاهــو
همه ی روزتان پیروز..


samedi 5 mars 2016

nasser sheida jahed khamenei rafsanjanihttps://www.youtube.com/watch?v=XsfGAVCEWXQ

تازه ترین برنامه سیاوش اوستا پیرامون

درگذشت بانو شیدا آوازه خوان آزاده ی آریایی

اسناد بسیار مهم در این برنامه

هر رای را با پنجاه هزار تومان خریده اند گواهی مردم

بزرگداشت ناصر ملک مطیعی و گرفتن میکروفون از دستش

مادر یزرگ ریحانه با فریاد میگوید که رژیم قاتل را نمیبخشد و میگوید که به فرزندش گفته است آفرین که یک جانی دزد را کشته ای

خامه ای در یک پیام کوتاه از شکست جناحش در انتصابات و از رفیقش گلایه کرده او را به خدا حواله میدهد

رفسنجانی میگوید که خامنه ای عشق اوست و او عاشق خامنه ایست و پنجاه سال است که چنین است

جنتی را با تقلب به ردیف شانزده رساندند و دو فقیه یزدی و مصباح یزدی را از صحنه بیرون کردند

خانم پروانه سلحشور وکیل جدید تهران گفت زن در پوشش باید آزاد باشد و ما برای این امر تلاش میکنیم وی که به زبان انگلیسی با خبرنگار ایتالیایی سخن میگفت اضافه کرد که او در همه جا با این حجاب نیست و دخترانش راحتتر زندگی میکنند خانم سلحشوری چند ساعت بعد مجبور به تکذیب سخنانش شده و گفت زنان در پوشیدن چادر و و روسری و کت ودامن آزاد باشند

چگونه میتوانید از رایی که دادید بهره بهینه ببرید؟

مثل جشن پرستار و رقص و آواز در بیمارستان شادی و شورش و نافرمانی اسلامی را بر رژیم تحمیل کنید و پس از رای دادن از رای خود پاسداری کنید و هر روز در میدان سیاسی و اعتراض حاضر باشید

چگونه رفسنجانی با مطرح کردن تخلفات احمدی نژاد و عدم اطاعت از رهبر و بارها مخالفت با او وارد بازی سیاسی کشور شد؟

رهبری که نداند مردم برای انگلیس و امریکا صف کشیده و دست و پا میشکنند در خواب است و در بی خبری و باید شب عیدی یک خانه تکانی بزرگ در خانه و بیت و اطرافش بکند

جریان دوبا رژیم مثل دوبال یک کبوتر یا یک هواپیماست که به پرواز خوب کمک مبکند