samedi 16 novembre 2019

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امر...

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند
برای پول و قدرت هیچ نگفت امروز برای برادرش ایران را بخاک و خون کشید  رهبر جان کجایی؟ باید تاج را از میان خاک و خون
برداری و مردم را برای سقوط این تازیان رهبری کنی؟ درود بر سلحشوران سرزمین ۀریایی
که طی چهل سال چهل بار به هر بهانه ای از جان خود مایه گذاشتند اینک رهبری باید
چکمه ها را بپوشد و نخواب تا آزادی وگرنه ...

vendredi 15 novembre 2019

نترس باش حقت را بگیر عقد آریایی قانونا و شرعا در ایران آزاد و بلامانع می...عقد آریایی در ایران قانونی وشرعی و بلامانع است به جرتدیات چند مزدور تازیان توجه نکنید و حق خود را بستانید و کسانیکه قوانین و مقررارت خودشان و احکام و دستورات فقهی خودشان را باور نداشته و هر چیز را سیاسی میکنند را رسوا کنید

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امر...

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امروز برای برادرش ایران را بخاک و خون کشید   رهبر جان کجایی؟ باید تا...