lundi 10 juin 2019

چگونگی کشتن پرنسس لیلا با سیم تلفن نشد با کتک نشد با جعل نسخه و قرص او ر...بیادش در هجدهمین سال شهادتش دهها بطر شامپاین را مهربان یاران آریایی زدند تا می اصلی که ایران و ایرانی و آزادی میهن است از یاد نرود برای آگاهی از اسرار قتل اینجا را کامل بخوانید

اسراری از پژوهش انگلستان در پرونده پرنسس نازنین و پر مهر لیلا پهلوی

اسناد قاطع در چگونگل کشتن پرنسس لیلا با سیم تلفن نشد با کتک نشد با قرص او را کشتند

سیاوش اوستا سال گذشته در هفدهمین سالگرد شهادت پرنسس لیلا در آیین یاد بودش در گورستان پاسی در چهار قدمی برج ایفل اسرار تازه ای از توطئه های کشتن لیلا پهلوی را فاش کرد وی گفت لیلا نه معتاد بود و نه قرصی و دکتر اقبال پاکستانی پزشک هندی انگلیسی درباره نسخه ها و قرصها دروغ گفته و بارها مورد بازجویی قرار گرفته است سیاوش اوستا از دو اقدام دیگر ترور لیلا با سیم تلفن اتاقش در هتل و کتک زدن پرنسس پرده برداشت سیاوش اوستا پلیس به سحنان دکتر شک کرده است و گفته بود طی 15 روز گذشته سه بار او را دیده است و ازش خواسته قرص بیشتر بنویسد18 ماه و دکتر تا 6 ژوئن 200 قرص آرام بخش نوشته بوده است در اسناد دکتر و لیلا کشف شده است که دکتر اقبال برای سه هفته نسخه هایی برای 200 قرص که بجای 40 قرص ارائه کرده است که از سوی کمیته تحقیق مشکوک بوده است و از اقبال بارها توضیح خواسته اند و او هرگز نتوانست توضیحات درستی ارائه دهد دکتر اقبال پاکستانی گفته که یک کبودی دور چشم لیلا مشاهده کرده است در شش ژوئن دکتر اقبال پزشک مشکوک به پلیس گفته است که من رفتم یک چیزی برای معاینه چشم کبودش بیاورم بیارم اما وقتی برگشتم ایشان رفته بود وی همچنین مدعی شده است که پنج نسخه امضاشد نیز از دفترش دزدیده شده بود؟ کمیته تحقیق از دکتر پرسیده است چرا یک دسته نسخه پیشاپیش امضا شده در دفترت بوده است؟این دروغهای بزرگ را کسی باور نمیکند جریان 200 قرص را دکتر به پلیس نگفته به داروخانه گفته؟ چه داروخانه ای؟ 5 نسخه نایاب بوده است گروه تحقیق میگویند پرسشهای بی جوابی از نسخه ها و عملکرد دکتر اقبال برجاست او بدروغ مدعی شده است که در 10 و 16 و 18 می پرنسس را دیده و قرص نوشته و دوبار هم تلفنی قرص تجویز کرده است چند روز پیش از دهم ژوئن وکبودی چشم لیلا کارمند هتل او را در اتاقش بی حال و با سیم تلفن تلفن به دور گردنش نزدیک به خفه شدن یافته بودنددروغهای من در آوردنی جریان قرصها برای پوشش توطئه ی ترور لیلا بوده است سیاوش اوستا که بیشتر از هر خویشاوند و دوستی در یکی دوسال آخر پرنسس لیلا را میدیده است تاکید میکند که لیلا نه معتاد بود و نه قرصی بود و احتمال اینکه در هنگامه کشتنش به او تزریقاتی کرده هست و دو اقدام ضرب و اقدام به خفه کردن لیلا باسیم تلفن آنهم چند روز پیش از کشتن نهایی ترور این پرنسس آریایی را قطعی میکند

دکتر منداد اقبال پزشک انگلیسی که نسخه های تکراری مشکوک برای داروهای کنترل شده را بدون حضور و معاینه پرنسس لیلا پهلوی و بدون داشتن اطلاعات دست اول درباره پیشینه و پرونده پزشکی بنام ایشان شتاب زده و پس از قتل صادر کرده بود توسط دادستان پرونده آقای پل کناپ من توبیخ و مجازات انضباطی شده است.

شخص دکتر اقبال که در سال 1967 از هندوستان مدرک خود را گرفته است به اشتباهاتی در باره لیلا پهلوی اعتراف کرد و گفت شاید من شیفته مانکن بودن ایشان نزد والنتین بودم ....

پروفسور کنت هوپ رئیس کمیته پزوهش در قتل پرنسس لیلا پهلوی در جلسات پزوهش و تحقیق به دکتر اقبال تاکید کرده است که وی در رابطه با پرنسس بوظیفه پزشکی خود خوب عمل نکرده است و دکتر اقبال وجود اشتباهات را پذیرفته است.

پرونده قتل پرنسس لیلا تا سال گذشته باز بود و دکتر اقبال بعنوان مشکوک اصلی بطور مرتب زیر نظر گروه تحقیق بود تا اینکه عالیجناب پل کناپ من بازنشسته شده و پروندهپرنسس لیلا پهلوی بی شاکی و معلق ماند.پرنسس لیلا سالنامه آریایی میترایی را شناسنامه و پاسپورت هر ایرانی میدانست و یکی از پشتیبانان انتشار سالنامه هفت هزار ساله بود

https://youtu.be/O_R-Fv6OiBs

vendredi 24 mai 2019

رهبران فرانسه سر میز سیاوش اوستا در پاریس و استقبال شرکت کنندگان از کتابهای سیاوش اوستا و ابتیاع 12 ème Salon du livre de la LICRA Paris V Salon du Livre de l’Antiracisme et de la Diversité

12 ème Salon du livre de la LICRA  Paris V

Salon du Livre de l’Antiracisme et de la Diversité

David-Olivier Kaminski, Président de la Licra Paris-Jean-Pierre ALLALI -Florence BERTHOUT, Maire du  Paris V

سیاوش اوستا و فرانسیس کالیفت

سیاوش اوستا با وزیر مکرون

LE SALON DU LIVRE DE L'ANTIRACISME ET DE LA DIVERSITÉ DE LA LICRA-PARIS-Le 12ème Salon du Livre de l’Antiracisme et de la Diversité organisé par la Fédération de Paris de la LICRA, s’est tenu le dimanche 19 mai 2019 à la mairie du 5ème arrondissement en présence de Francis Kalifat, président du CRIF.سیاوش اوستا یا شهردار پاریس پنجم در نمایشگاه کتاب لیکرا

Programme
Table ronde : « Mai 68 – Mai 2018 : quelles leçons retenir de nos combats contre le racisme et l’antisémitisme ? »Animée par : Léa Salamé
Présentée par : David-Olivier Kaminski, Président de la Licra Paris
Intervenants : Pascal Bruckner, Alain Geismar, Serge Klarsfeld, Bernard Ravet.Horaire : De 17 heures à 19 heuresClôture par Mario-Pierre Stasi, Président de la LicraRemise de PrixPrix de la Licra 2018, par Jean-Pierre Allali, Secrétaire général de la Licra ParisPrix spécial Patrick QuentinPrix mai 68


Dédicaceront leurs ouvrages

David ABBASI, Jean-Pierre ALLALI et Haïm MUSICANT, Joëlle ALLOUCHE BENAYOUN, Karim AMELLAL, Henri ATLAN, François AZAR, Alain BELLAÏCHE, Liliane-Carol BENOIT, Claude BERGER, Rémy BIJAOUI, Adam BIRO, Karine BIRO, Samy BOCHNER, Claude BOCHURBERG, Emile BRAMI, Pascal BRUCKNER, Prix Spécial du Jury Licra 2017, Didier CELISET et Arlette NAJSZTAT, Philippe COEN, Isabelle COHEN, Eric COLOMBO, Maurice DAHAN, Michaël DE SAINT CHERON, Alexandre DEVECCHIO, Frédéric ENCEL, Yves FLANK, Frédéric GASQUET, Nicole GDALIA, Guy-Philippe GOLDSTEIN, Gérard HADDAD, Bruno HALIOUA, Noémie HALIOUA, Marek HALTER, Hervé HAMON, Thierry et Juliette HOCHBERG, Remi HUPPERT, Michèle KAHN, Isabelle KERSIMON, Beate et Serge KLARSFELD, Johanna et Zofia KUBAR, Alexis LACROIX, Evelyne LAGARDET, Alexandra LAIGNEL-LAVASTINE, Prix Licra 2015, Frédéric LAUZE, Sébastien LEDOUX, Didier LESCHI, Ivan LEVAÏ, Moshé LEWIN, Didier LONG, Isabelle MALOWE, Prix Licra 2017, Malka MARCOVICH, Vladimir MITZ, Sarah MOSTREL, Didier NEBOT, Catherine PERELMUTTER, François RACHLINE, Prix Licra 2016, Bernard RAVET, Benoît RAYSKI, Gisèle SARFATI, Jean-Luc SCEMAMA, Daniel SIBONY, Antoine SPIRE et Sonia COMBE, Valère STARASELSKI, Brigitte STORA, Sandrine SZWARC, Yves TAÏEB, Ariel TOLEDANO, Philippe VAL, Michel WOLKOWICZ, Paul ZEITOUN, Jacques ZERAH

Quelque 90 auteurs ont présenté et dédicacé leurs ouvrages. Plusieurs prix ont été attribués à cette occasion. 
Le prix littéraire de la LICRA 2019 est allé à Jonathan Hayoun et Judith Cohen-Solal pour leur ouvrage « La main du diable. Comment l’extrême droite a voulu séduire les Juifs de France » (Éditions Grasset, 2019). Le prix leur a été remis par David-Olivier Kaminski, président de la Fédération de Paris de la Licra et Jean-Pierre Allali, président du jury et secrétaire général de la Fédération, en présence de Madame Florence Berthout, maire de l’arrondissement.
Le prix spécial « Europe » 2019 est allé lui, à Philippe Val pour son livre « Tu finiras clochard comme Zola » (Éditions de l’Observatoire, 2019). Le prix lui a été remis par Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d’État chargé du numérique.
Enfin, pour la deuxième année consécutive, le jury a attribué un prix « Patrick Quentin » du nom d’un dirigeant historique de la Licra aujourd’hui disparu. Ce prix qui a été remis par Muriel Quentin, veuve de Patrick Quentin, est allé à Rémy Bijaoui pour son livre « Le crime de Samuel Schwartzbard. L’affaire des pogromes » (Éditions Imago, 2018).
Le Salon s’est conclu sur un débat devant un public nombreux, autour du thème : « Quel avenir pour l’Europe du vivre-ensemble ? », débat présenté par David-Olivier Kaminski et animé par Philippe Val avec la participation de Mounir Mahjoubi et Marek Halter.
Jean-Pierre AllaliACTUALITÉS
|
PUBLIÉ LE 16 MAI 2019

ACTU/ANTISÉMITISME - LICRA PARIS : 12ÈME SALON DU LIVRE DE L'ANTIRACISME ET DE LA DIVERSITÉ

La Licra - Fédération de Paris organise, dimanche 19 mai, le 12ème salon du livre de l'antiracisme et de la diversité sur le thème "Quel avenir pour l'Europe du vivre ensemble ?".
Dimanche 19 mai à partir de 15h, à la mairie du Vème arrondissement de Paris, se tiendra le 12ème salon du livre de l'antiracisme et de la diversité, organisé par la Licra - Fédération de Paris.
Le thème de cette année est : "Quel avenir pour l'Europe du vivre ensemble ?".
Sous le haut patronage de Madame Florence BERTHOUT, Maire du Vème arrondissement et avec le soutien moral de Frédéric POTIER, Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT,
la Licra Paris a le plaisir de vous inviter à la 12ème édition du Salon du livre de l'antiracisme et de la diversité.

Au programme : 

À 15 heures, Assemblée générale annuelle de la Fédération Paris de la LICRA.
À 16 heures 30 Remise des prix de la LICRA 2019 par Madame Florence BERTHOUT, Maire du Vème arrondissement, Jean-Pierre ALLALI, Secrétaire général de la Fédération de Paris et David-Olivier KAMINSKI, Président de la Fédération de Paris :
- Prix de la LICRA 2019
- Prix Patrick QUENTIN 2019
- Prix spécial Europe 2019 
À 17h aura lieu le Grand débat animé par Philippe VAL, journaliste, essayiste, sur le thème :  « Quel avenir pour l'Europe du vivre ensemble ? ». Avec la présence de Jeannette BOUGRAB, juriste, essayiste et femme politique, Daniel COHN-BENDIT, ancien député européen, François ZIMERAY, avocat, homme politique et diplomate français, et Sibeth NDIAYE, porte-parole du Gouvernement (sous réserve).
Salon du Livre de l'Antiracisme et de la Diversité 
19 mai 2019 à partir de 15 heures  Mairie du 5ème arrondissement de Paris 
21 Place du Panthéon, 75005 PARIS
مسعود جاهد
12 ème Salon du livre de la LICRA  Paris V

Salon du Livre de l’Antiracisme et de la Diversitéرهبران فرانسوی سر میز کتاب سیاوش اوستا

چگونگی کشتن پرنسس لیلا با سیم تلفن نشد با کتک نشد با جعل نسخه و قرص او ر...

بیادش در هجدهمین سال شهادتش دهها بطر شامپاین را مهربان یاران آریایی زدند تا می اصلی که ایران و ایرانی و آزادی میهن است از یاد نرود برای آگا...