mercredi 14 février 2018

Dr ali shariati Farib bozorg siyavash awesta دکتر علی شریعتی فریب بزرک اینبار فرزندش را بمیدان آورده اند بهوش باشیدبرای دیدن برنامه های تلویزیونی سیاوش اوستا پاسخور نوین زرتشتیان جهان و خواندن کتابها و مقالات ایشان و آشنایی با زرتشت و اوستا و میترا به این سایت بروید و خوب بخوانید

http://opinion.Pm
در سپاس از زنان سلحشور که حجاب بر میدارند
علی شریعتی اصلیترین عامل انقلاب سیاه اسلامی با زنش
فریب بزرگ
بهوش باشیم وزارت اطلاعات در تداوم همین فریب امروز توسط فرزندش احسان مزینانی شریعتی در دانشگاه و مسجد و پارکها سخنرانی میگذارد افشا کنید این شارلاتان را

در سپاس از زنان سلحشور که حجاب بر میدارند علی شریعتی اصلیترین عامل انقلاب سیاه اسلامی با زنش فریب بزرگ بهوش باشیم وزارت اطلاعات در تداوم همین فریب امروز توسط فرزندش احسان مزینانی شریعتی در دانشگاه و مسجد و پارکها سخنرانی میگذارد افشا کنید این شارلاتان را


برای دیدن برنامه های تلویزیونی سیاوش اوستا پاسخور نوین زرتشتیان جهان و خواندن کتابها و مقالات ایشان و آشنایی با زرتشت و اوستا و میترا به این سایت بروید و خوب بخوانید

http://opinion.Pm

در سپاس از زنان سلحشور که حجاب بر میدارند
علی شریعتی اصلیترین عامل انقلاب سیاه اسلامی با زنش
فریب بزرگ
بهوش باشیم وزارت اطلاعات در تداوم همین فریب امروز توسط فرزندش احسان مزینانی شریعتی در دانشگاه و مسجد و پارکها سخنرانی میگذارد افشا کنید این شارلاتان را
چگونگی کشتن پرنسس لیلا با سیم تلفن نشد با کتک نشد با جعل نسخه و قرص او ر...

بیادش در هجدهمین سال شهادتش دهها بطر شامپاین را مهربان یاران آریایی زدند تا می اصلی که ایران و ایرانی و آزادی میهن است از یاد نرود برای آگا...