lundi 11 août 2014

معنی و چامه کرد چیست و تلفظ صحیح آن چیست؟ یک نگاه زیبا و بزرگ و تاریخی دیگر از استاد سیاوش اوستا رهبر جهانی نوین زرتشتیان درباره کردها و کردستان کرد در اصل "رد است با گاف نه با کاف


معنی و چامه کرد چیست و تلفظ صحیح آن چیست؟ یک نگاه زیبا و بزرگ و تاریخی دیگر
 از استاد سیاوش اوستا رهبر جهانی نوین زرتشتیان درباره کردها و کردستان کرد در اصل "رد است با گاف نه با کافمهربان یاران گرامی بویژه کردهای جهان بدانید و آگاه باشید و بنویسید و بدیگران برسانید که کرد درست نیست بلکه گرد درست است گرد افرید و غیره اشکانیان و مادها گردهای دلیری و نجیب و پاکی بودند که سالها در فلات ایران پادشاهی کردند چون در زبان تازی گاف وجود ندارد گرد ها یعنی پهلوانان و قهرمانان و جنگاوران و دلیران کردها شدند بسان زبان پارسی که فارسی شد چون پ در زبان تازی نیست

سیاوش اوستا


مهربان یاران گرامی بویژه کردهای جهان بدانید و آگاه باشید و بنویسید و بدیگران برسانید که کرد درست نیست بلکه گرد درست است گرد افرید و غیره اشکانیان و مادها گردهای دلیری و نجیب و پاکی بودند که سالها در فلات ایران پادشاهی کردند چون در زبان تازی گاف وجود ندارد گرد ها یعنی پهلوانان و قهرمانان و جنگاوران و دلیران کردها شدند بسان زبان پارسی که فارسی شد چون پ در زبان تازی نیست
سیاوش اوستا

چگونگی کشتن پرنسس لیلا با سیم تلفن نشد با کتک نشد با جعل نسخه و قرص او ر...

بیادش در هجدهمین سال شهادتش دهها بطر شامپاین را مهربان یاران آریایی زدند تا می اصلی که ایران و ایرانی و آزادی میهن است از یاد نرود برای آگا...