vendredi 12 juillet 2019

یک عکس و یک خاطره. سیاوش اوستا David Abbasi une photo et les souvenirs


یک عکس و یک خاطره.    سیاوش اوستا است سی و شش سال پیش بد عوت شورای ملی  رفته بود لندن جلسه سخنرانی با دکتر اسماعیل خویی.   کتاب از میترا تا محمد تازه منتشر شده بود و در آن نشست بیش از پنجاه جلد از آن بفروش رسید یک شاعر خلق هم کتاب شعرش که بتازگی به بازار آمده بود بفروش گذاشته شده بود که فقط یکی از آن فروخته شد اون شاعر به سیاوش اوستا گفت یره تو دوروزه اومدی پنجاه تا کتاب به ای مجاهدا فروختی ما پنجاه ساله رفیقشانم پنج تا هم ن فروختیم؟ این طرف هر چند بعنوان یک دوست ظاهری همچنان باقی است اما حسادتش از همان سی و شش سال پیش پشت سر اوستا باقی و در جا میباشد. وقتی از لندن با اتوبوس بسوی پاریس می آمدیم همه کتاب‌های پارسی شاعر که فروش نرفته بود توسط گمرک فرانسه در مرز تویف شد زیرا که برای پلیس خوانا نبود و شماره سری کتابخانه ملی فرانسه را نداشت

jeudi 4 juillet 2019

وظایف اصلی پرستوها چیست عشقبازی های محشر را چگونه آموزش دیده اند ؟برنامه امروز سیاوش اوستا اسرار بازجویی نجفی قاتل میترا اسراییل و ایران ترکیه و اسراییل

برنامه با کیفیت بهتر

وظایف اصلی پرستوها چیست عشقبازی های محشر را چگونه آموزش دیده اند ؟

هرکه با اسراییل ورافتاد در افتاد ترکیه با نزدیکی و همکتری با اسراییل قدرت جهانی شد

بزودی یکبار دیگر اسراییل پیشنهاد دیدار و مذاکره با ولایت فقیه را مطرح خواهد کرد

روحانی برای من پیغام آور فرستاد و گفت اسراییل از من پشتیبانی کند

جمهوری اسلامی با پول توانسته است سیاوش اوستا را سانسور کند

یک نخست وزیر که بی عدالتی کرد و علیه اوستا مانور داد از کشورش اخراج شد

شما هر چه زیبایی و عطر دارید شبها که برختخواب میروید برای همسرتان فراهم آورید

اعدام ها در ایران برای فروش اعضاب بدن توسط مافیا مدیریت میشود

اسرار بسیاری در این برنامه ببینید و بدیگران برسانید

https://youtu.be/RYpGIClcSBk

كل شيء عنا - همه چیز درباره ما -

Everything about us-Tout à propos de nous

http://opinion.Pm

Que la lumière soit avec Vous...

اگر در آستانه سال 57   یعنی 7757 آریایی میترایی تمامی مردم در تمامی شهرها به تمامی

خیابانها بیایند و از چهارشنبه سوری تا سیزده بدر جشن نوروز امسال را در خیابانهای ایران برگزار کنند و شبها نیز در خیابان بخوابند طی این سه هفته نظام اسلامی ساقط خواهد شد

سه هفته جشن و شادی و پایکوبی و روزه و تعطیل کردن همه چیز  رمز پیروزی خواهد بود اینرا همه روزه همه جا پراکنده کنید با شعار رضا شاه روحت شاد  ما آریایی هستیم تازی نمی پرستیم   نوروز پیروز است  فقاهت نابود استwww.Opinion.Pmپاسخ بدهیم که چرا رژیم پس از چهل سال ساقط نشده است؟

ترور رهبران رژیم

اقدام نظامی خارجی

مبارزات مسلحانه چند سال بعد

وظایف اصلی پرستوها چیست عشقبازی های محشر را چگونه آموزش دیده اند ؟

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امر...

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امروز برای برادرش ایران را بخاک و خون کشید   رهبر جان کجایی؟ باید تا...