lundi 29 janvier 2018

Golpa7755بی سابقه در تاریخ جهان  یک هفته پیش از جشن زایش استاد اکبر گلپایگانی  گلپا  هنرمند حنجره طلایی سلطان آواز ایران سیل هزاران پیام آوایی سیمایی و نوشتاری برای سالگرد زایش استاد و 84 سالگی ایشان

https://youtu.be/uLLyGEr-p_cسیاوش اوستا در برنامه جهانی خود در پنج شنبه پنجم بهمن ماه سال 7755 آریایی میترایی با شادباش به استاد گلپا و اختصاص برنامه به بزرگداشت ایشان از مردم خواست تا با تلفن  پیام و مراجعه به منزل ایشان پاداشت 40 سال سکوت ایشان  را داده و زایششان را شاد باش بگویند از همان روز مهر پر فروغ مردم ایران بویژه هنرمندان به سوی ایشان روانه شد و از پنج روز پیش از ده بهمن هزاران انسان آزاده پیامهای خود را برای استاد روان کردند که در اینجا صدها پیام از هزاران را میبینید

با بوسه و مهر و سپاس از مهر هم میهنان بزرگ و آزاده ایران سرزمین پر گهر اهورایی

http://opinion.Pm


بی سابقه در تاریخ جهان شادباش هزاران هنرمند و مردم به اکبر گلپا golpa 2018

بی سابقه در تاریخ جهان شادباش هزاران هنرمند و مردم به اکبر گلپا golpa 2018

بی سابقه در تاریخ جهان شادباش هزاران هنرمند و مردم به اکبر گلپا golpa 2018

بی سابقه در تاریخ جهان شادباش هزاران هنرمند و مردم به اکبر گلپا golpa 2018

بی سابقه در تاریخ جهان شادباش هزاران هنرمند و مردم به اکبر گلپا golpa 2018

بی سابقه در تاریخ جهان شادباش هزاران هنرمند و مردم به اکبر گلپا golpa 2018

بی سابقه در تاریخ جهان شادباش هزاران هنرمند و مردم به اکبر گلپا golpa 2018

بی سابقه در تاریخ جهان شادباش هزاران هنرمند و مردم به اکبر گلپا golpa 2018

بی سابقه در تاریخ جهان شادباش هزاران هنرمند و مردم به اکبر گلپا golpa 2018

یک عکس و یک خاطره. سیاوش اوستا David Abbasi une photo et les souvenirs

یک عکس و یک خاطره.    سیاوش اوستا است سی و شش سال پیش بد عوت شورای ملی  رفته بود لندن جلسه سخنرانی با دکتر اسماعیل خویی.   کتاب از میتر...