jeudi 27 octobre 2016

عکسی از شهبانو در بیمارستان -اگر محمد رضا شاه زنده بود چه هدیه ای در جشن...برنامه امروز سیاوش اوستا و نشان دادن عکسی از شهبانو در بیمارستان

و تازه ترین عکسهای لیلا ایریانا پهلوی و پرنسس رها دیده ور که از تابستان امروز پنج ساله شد

ویدیوی زیبای ترانه کوروش بزرگ بزبان انگلیسی

استاد حسین عباسی که در سال پیش در هفتم آبانماه چشم از جهان فرو بست از سال 1990 نخستین کاروان را برای دیدار آرامگاه کوروش کبیر روانه پاسارگاد کرد و چند بار بازداشت و زندانی شد- اگر محمد رضا شاه زنده میبود چه هدیه ای در جشن زایشش او را شاد میکرد؟

اگر محمد رضا شاه زنده میبود چه هدیه ای در جشن زایشش او را شاد میکرد؟

فیلم مستند ساخت العربیه یا حضور سیاوش اوستا و دکتر آگاهی و دکتر میرشاهی و دکتر خوانساری که با فروهر و زرتشت یعنی چه آغاز و با اوستا پایان میپذیرد

فرزند و همسر دکتر علیرضا پهلوی را از یاد نبریم و سپاس از شهبانو که این فرزند و عروس را پس از کشته شدن فرزندش در درون خانواده پخلوی پذیرفت

کل آرشیو ما را در یوتوب ببینید

http://youtube.com/mehrtv

کل برنامه های ما که 16 کانال تلویزیونی بزبانهای مختلف میباشد را ببینید

http://mehrtv.com

mercredi 26 octobre 2016

شاهزاده ای که همسرش پرنسس رها پهلوی دیده ور دوماهه حامله بود خودکشی نکردوصیت نامه پرنس علیرضا پهلوی شاهزاده ای که پس از آشنایی با آثار اوستایی استاد سیاوش اوستا دکتری ایرانشناسی گرفت و سردار و رهبر و استادی از تاریخ ایران کهن شد همسرش دو ماهه حامله بود و او هرگز خود کشی نکر این وصیت نامه اوست بروایت سیاوش اوستا

وصیت نامه شفاهی پرنس علیرضا پهلوی نواده آزاده و دلیر رضا شاه بزرگ و فرزند محمدرضاشاه آریامهر و شهبانوی مهربان
بروایت سیاوش اوستا
آرزو دارم که فردا که در جهان نباشم کسی این پیام را بجهانیان برساند که نه من و نه خواهرم لیلا هرگز بیمار افسردگی نبودیم
ملت قهرمان و سرباند ما نیز چنین بیماری را نمیشناسد اگر هم باشند افرادی به میلیونها نخواهند رسید
من با پزشکان بسیاری دوست بودم اما از هیچ متخصصی نخواهید شنید که علیرضا بیمار بود آنهم بیماری افسرگی؟
به تمامی تصاویر بر جای مانده از من خوب نگاه کنید

از تمامی یاران و دوستانم پرسان شوید من همیشه خنده به لب داشتم
و شوخ طبع بودم
کجا افسرده بودم کجا بیمار بودم؟
به عینک زدن من و به نگاههای من ایراد میگرفتند
من همیشه مظلوم و سانسور شده بودم
اینرا میتوانید بجهانیان ابلاغ کنید
بمن اجازه خندیدن نمیدادند
خوش و بش کردن با مردم و یاران را پروانه نداشتم
گفتگو با رسانه ها و پژوهشگران را برایم ممنوع کرده بودند
و حتی عشقم به سارا را نکوهش میکردند
پروانه عکس گرفت با او را نداشتم
و از ایران و برای ایران گفتن را بر من حرام کرده بودند
سهم و حقم  را از مانده ی پدر پنهان میکردند و اجازه انجام کار خیر و نیکو را نداشتم
من شاید همه این مشکلات را داشتم اما هرگز افسرده نبودم و از همه مهمتر هرگز به زندگی خود پایان نمیدادم
من زندگی را دوست دارم
زیرا که مهر یزدان است برای آدمی
من زندگی را با همه زیبائیهایش دوست دارم و همه کسانیکه مرا میشناسند میدانند که بهترین و بهین بهره را از زندگی میبردم
من زندگی را دوست دارم که بخوانم و بیاموزم و بگویم و بنویسم
و برای همین است که هنوز کارت دانشجوئی هارواد را در جیب دارم
من زندگی را دوست دارم زیراکه مادرم شهبانوی ایران زمین را دوست دارم
من همیشه از مردن در بیم و هراس بودم که مبادا یک بار دیگر بغض در گلوی مادرم بگیرد و چشمان زیبایش را اشک شور بپوشاند
من آغوش گرم و مهربانانه مادرم را دوست دارم و شانه هایش را برای بوئیدن و دستانش را برای بوسیدن
من زندگی را دوست دارم چون مادرم را دوست دارم و نمیخواهم کسی اشکش را ببیند
من زندگی را دوست دارم و میخواهم که مادرم در جشن پیوند من با یارم سپید بپوشد نه  در  مراسم سوکم
اگر روزی روزگاری من از این جهان رفتم مرا بسنت کهن سرزمینم بسوزانید تا سوختنم فریادی باشد از اعتراضم به دین خشن و تند
و بی رحم حاکم بر میهنم
فریاد اعتراض مرا در گلو خفه کرده بودند تا چیزی نگویم و از ستم دین تازی ننویسم زیرا که دیگری در میدان است اما امروز بجهانیان این پیام را برسانید که دین من مهرورزی و عشق و دوست داشتن و همیشه شاد و خندان بودن است و آئین من آرامش و آسایش و ویرایش بهین جهان است بر پایه سه پند زرتشت بزرگ
در سوزاندن پیکر من شتاب مکنید تا سرویسهای ویژه ثابت کنند که من خودکشی نکردم
و اینک که چشم از جهان فروبستم بروان من مهرورزی کنید و هزاران صفحه نوشته های منرا منتشر کنید
من از هنر و تاریخ و تمدن بسیار نوشته ام
من از زبانهای آریائی و تاثیر آن در میان ملیتهای مختلف جهان بسیار نوشته ام
من اسلام را نقد کرده ام و با خود و دوربینم ساعتها برنامه پر کرده ام
میخواهم که جهان از اندیشه و تفکر من آگاه شود و منرا آنگونه که بودم بشناسند نه آنگونه که میخواهند بشناسانند برای حفظ موقعیت و مصلحت خویش
من نه افسرده بودم و نه خودکشی کردم
علیرضا پهلوی نواده رضاشاه
نواده دلاور و خردمند رضاشاه بزرگ خودکشی نکرد
من گواهی میدهم
دو هفته پیش شاهزاده علیرضاپهلوی در پاریس بود
مثل همیشه آنگاه که با من سخن میگفت پرشور و پر انرژی و خندان و سرحال و به آینده امیدوار بود
همچنان دیوانه وار تاریخ کهن و پیش از اسلام ایران را دوست میداشت و وقتی تاریخ را روایت میکرد گوئی که یک فیلم سینمائی را برایت تشریح میکند
شاهزاده بمن مهر بسیار داشت و همیشه شرمنده مهرش بودم اما این سالهای اخیر همیشه من از او تازه هائی از تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران می آموختم
میگفت من میخواهم همیشه دانشجوی تاریخ ایران باستان باقی بمانم
بدین رو او همچنان دانشجوی هاروارد بود در فلسفه و تاریخ کهن
شاهزاده علیرضا پهلوی با خواهرش پرنسس لیلا پهلوی یک روح در دو جسم بودند زیرا که تشابهات روحی فراوانی داشتند
هم اکنون اردشیر خان زاهدی نیز این سخن را تائید کرد و بمن گفت که لیلا و علیرضا دو کبوتر و دو مرغ عشق و مهر و دانش بودند
شاهزاده علیرضا پهلوی بارها بمن گفته بود که پس از پدرش او ادرشیر زاهدی را خان قبیله  پهلویها میشناسد و پدروار دوستش دارد
چند باری که گله های کوچکی از خانواده داشت به اوپیشنهاد میکردم تا مشکل را با اردشیرخان مطرح کند و او با آهی از درون خنده اش را با ابروهای درهم شده اش عوض میکرد و میگفت نمیخواهم دلش را بدرد بیاورم و کاری از او بخواهم که نتواند انجام دهد
امروز که به شهبانو زنگ زدم تا همدردی آرام بخشانه ام را و پیام تبرزدی را به ایشان ابلاغ کنم پرسشهائی نیز در دل داشتم که نتوانستم مطرح کنم
گفتم شاید از شاهزاده رضا پهلوی پرسان شوم
باز با خود اندیشیدم که او نیز در شرایطی نیست که بتوانیم از او جواب بخواهیم
بدین رو من پرسشهایم را برای تاریخ مینوسم و برای فردائی که جو امروز کمی آرام تر شده باشد
و کلا همه پرسشها را رها کرده و به یکی اکتفا میکنم
چگونه بیانیه ای چند ساعت پس از کشف پیکر در خون غلطیده شاهزاده علیرضا پهلوی در بوستون منتشر میشود با امضای کسانی  که هزاران و یا صدها کیلومتر از محل حادثه فاصله دارند و مدعی خودکشی نواده ی رضا شاه میشوند؟؟
آنهم در صورتیکه هنوز پیکر پاک شاهزاده تحویل پزشک قانونی آمریکا داده نشده است و پژوهشگران امنیتی نظری نداده اند؟
باری با شناختی که من از شاهزاده داشتم و نوع برخورد و شادابی و پرنشاطی او در همین دو هفته پی در پاریس من هرگز تئوری
خودکشی او را باور نخواهم کرد
با همه اینها همه ما وظیفه داریم تا همدردیهای آرام بخشانه خود را به شهبانوی پر مهر و همیشه پایدار که پس از مرگ محمدرضاشاه و مادرش فریده خانم و دخت رعنایش پرنسس لیلا    اینبار در سوک فرزند دلیرش سپیدپوش میشود 
برسان
عکسی را که مشاهده میکنید را سایت بی بی سی در صفحه نخست خود گذاشته است
See original image
 از ویدئوی مراسم بدرود با لیلا پهلوی  که توسط شهرفرنگ پاریس تهیه شده است گرفته شده است

این وصیت من است وصیت شاهزاده شهید علیرضا پهلوی همسر پرنسس رها پهلوی دیده ور و پدر لیلا ایریانا پهلوی

وصیت نامه پرنس علیرضا پهلوی شاهزاده ای که پس از آشنایی با آثار اوستایی استاد سیاوش اوستا دکتری ایرانشناسی گرفت و سردار و رهبر و استادی از تاریخ ایران کهن شد همسرش دو ماهه حامله بود و او هرگز خود کشی نکر این وصیت نامه اوست بروایت سیاوش اوستا

وصیت نامه شفاهی پرنس علیرضا پهلوی نواده آزاده و دلیر رضا شاه بزرگ و فرزند محمدرضاشاه آریامهر و شهبانوی مهربان
بروایت سیاوش اوستا
آرزو دارم که فردا که در جهان نباشم کسی این پیام را بجهانیان برساند که نه من و نه خواهرم لیلا هرگز بیمار افسردگی نبودیم
ملت قهرمان و سرباند ما نیز چنین بیماری را نمیشناسد اگر هم باشند افرادی به میلیونها نخواهند رسید
من با پزشکان بسیاری دوست بودم اما از هیچ متخصصی نخواهید شنید که علیرضا بیمار بود آنهم بیماری افسرگی؟
به تمامی تصاویر بر جای مانده از من خوب نگاه کنید

از تمامی یاران و دوستانم پرسان شوید من همیشه خنده به لب داشتم
و شوخ طبع بودم
کجا افسرده بودم کجا بیمار بودم؟
به عینک زدن من و به نگاههای من ایراد میگرفتند
من همیشه مظلوم و سانسور شده بودم
اینرا میتوانید بجهانیان ابلاغ کنید
بمن اجازه خندیدن نمیدادند
خوش و بش کردن با مردم و یاران را پروانه نداشتم
گفتگو با رسانه ها و پژوهشگران را برایم ممنوع کرده بودند
و حتی عشقم به سارا را نکوهش میکردند
پروانه عکس گرفت با او را نداشتم
و از ایران و برای ایران گفتن را بر من حرام کرده بودند
سهم و حقم  را از مانده ی پدر پنهان میکردند و اجازه انجام کار خیر و نیکو را نداشتم
من شاید همه این مشکلات را داشتم اما هرگز افسرده نبودم و از همه مهمتر هرگز به زندگی خود پایان نمیدادم
من زندگی را دوست دارم
زیرا که مهر یزدان است برای آدمی
من زندگی را با همه زیبائیهایش دوست دارم و همه کسانیکه مرا میشناسند میدانند که بهترین و بهین بهره را از زندگی میبردم
من زندگی را دوست دارم که بخوانم و بیاموزم و بگویم و بنویسم
و برای همین است که هنوز کارت دانشجوئی هارواد را در جیب دارم
من زندگی را دوست دارم زیراکه مادرم شهبانوی ایران زمین را دوست دارم
من همیشه از مردن در بیم و هراس بودم که مبادا یک بار دیگر بغض در گلوی مادرم بگیرد و چشمان زیبایش را اشک شور بپوشاند
من آغوش گرم و مهربانانه مادرم را دوست دارم و شانه هایش را برای بوئیدن و دستانش را برای بوسیدن
من زندگی را دوست دارم چون مادرم را دوست دارم و نمیخواهم کسی اشکش را ببیند
من زندگی را دوست دارم و میخواهم که مادرم در جشن پیوند من با یارم سپید بپوشد نه  در  مراسم سوکم
اگر روزی روزگاری من از این جهان رفتم مرا بسنت کهن سرزمینم بسوزانید تا سوختنم فریادی باشد از اعتراضم به دین خشن و تند
و بی رحم حاکم بر میهنم
فریاد اعتراض مرا در گلو خفه کرده بودند تا چیزی نگویم و از ستم دین تازی ننویسم زیرا که دیگری در میدان است اما امروز بجهانیان این پیام را برسانید که دین من مهرورزی و عشق و دوست داشتن و همیشه شاد و خندان بودن است و آئین من آرامش و آسایش و ویرایش بهین جهان است بر پایه سه پند زرتشت بزرگ
در سوزاندن پیکر من شتاب مکنید تا سرویسهای ویژه ثابت کنند که من خودکشی نکردم
و اینک که چشم از جهان فروبستم بروان من مهرورزی کنید و هزاران صفحه نوشته های منرا منتشر کنید
من از هنر و تاریخ و تمدن بسیار نوشته ام
من از زبانهای آریائی و تاثیر آن در میان ملیتهای مختلف جهان بسیار نوشته ام
من اسلام را نقد کرده ام و با خود و دوربینم ساعتها برنامه پر کرده ام
میخواهم که جهان از اندیشه و تفکر من آگاه شود و منرا آنگونه که بودم بشناسند نه آنگونه که میخواهند بشناسانند برای حفظ موقعیت و مصلحت خویش
من نه افسرده بودم و نه خودکشی کردم
علیرضا پهلوی نواده رضاشاه
نواده دلاور و خردمند رضاشاه بزرگ خودکشی نکرد
من گواهی میدهم
دو هفته پیش شاهزاده علیرضاپهلوی در پاریس بود
مثل همیشه آنگاه که با من سخن میگفت پرشور و پر انرژی و خندان و سرحال و به آینده امیدوار بود
همچنان دیوانه وار تاریخ کهن و پیش از اسلام ایران را دوست میداشت و وقتی تاریخ را روایت میکرد گوئی که یک فیلم سینمائی را برایت تشریح میکند
شاهزاده بمن مهر بسیار داشت و همیشه شرمنده مهرش بودم اما این سالهای اخیر همیشه من از او تازه هائی از تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران می آموختم
میگفت من میخواهم همیشه دانشجوی تاریخ ایران باستان باقی بمانم
بدین رو او همچنان دانشجوی هاروارد بود در فلسفه و تاریخ کهن
شاهزاده علیرضا پهلوی با خواهرش پرنسس لیلا پهلوی یک روح در دو جسم بودند زیرا که تشابهات روحی فراوانی داشتند
هم اکنون اردشیر خان زاهدی نیز این سخن را تائید کرد و بمن گفت که لیلا و علیرضا دو کبوتر و دو مرغ عشق و مهر و دانش بودند
شاهزاده علیرضا پهلوی بارها بمن گفته بود که پس از پدرش او ادرشیر زاهدی را خان قبیله  پهلویها میشناسد و پدروار دوستش دارد
چند باری که گله های کوچکی از خانواده داشت به اوپیشنهاد میکردم تا مشکل را با اردشیرخان مطرح کند و او با آهی از درون خنده اش را با ابروهای درهم شده اش عوض میکرد و میگفت نمیخواهم دلش را بدرد بیاورم و کاری از او بخواهم که نتواند انجام دهد
امروز که به شهبانو زنگ زدم تا همدردی آرام بخشانه ام را و پیام تبرزدی را به ایشان ابلاغ کنم پرسشهائی نیز در دل داشتم که نتوانستم مطرح کنم
گفتم شاید از شاهزاده رضا پهلوی پرسان شوم
باز با خود اندیشیدم که او نیز در شرایطی نیست که بتوانیم از او جواب بخواهیم
بدین رو من پرسشهایم را برای تاریخ مینوسم و برای فردائی که جو امروز کمی آرام تر شده باشد
و کلا همه پرسشها را رها کرده و به یکی اکتفا میکنم
چگونه بیانیه ای چند ساعت پس از کشف پیکر در خون غلطیده شاهزاده علیرضا پهلوی در بوستون منتشر میشود با امضای کسانی  که هزاران و یا صدها کیلومتر از محل حادثه فاصله دارند و مدعی خودکشی نواده ی رضا شاه میشوند؟؟
آنهم در صورتیکه هنوز پیکر پاک شاهزاده تحویل پزشک قانونی آمریکا داده نشده است و پژوهشگران امنیتی نظری نداده اند؟
باری با شناختی که من از شاهزاده داشتم و نوع برخورد و شادابی و پرنشاطی او در همین دو هفته پی در پاریس من هرگز تئوری
خودکشی او را باور نخواهم کرد
با همه اینها همه ما وظیفه داریم تا همدردیهای آرام بخشانه خود را به شهبانوی پر مهر و همیشه پایدار که پس از مرگ محمدرضاشاه و مادرش فریده خانم و دخت رعنایش پرنسس لیلا    اینبار در سوک فرزند دلیرش سپیدپوش میشود 
برسان
عکسی را که مشاهده میکنید را سایت بی بی سی در صفحه نخست خود گذاشته است
See original image

 از ویدئوی مراسم بدرود با لیلا پهلوی  که توسط شهرفرنگ پاریس تهیه شده است گرفته شده است

وصیت نامه پرنس علیرضا پهلوی شاهزاده ای که پس از آشنایی با آثار اوستایی استاد سیاوش اوستا دکتری ایرانشناسی گرفت و سردار و رهبر و استادی از تاریخ ایران کهن شد همسرش دو ماهه حامله بود و او هرگز خود کشی نکر این وصیت نامه اوست بروایت سیاوش اوستا

وصیت نامه پرنس علیرضا پهلوی شاهزاده ای که پس از آشنایی با آثار اوستایی استاد سیاوش اوستا دکتری ایرانشناسی گرفت و سردار و رهبر و استادی از تاریخ ایران کهن شد همسرش دو ماهه حامله بود و او هرگز خود کشی نکر این وصیت نامه اوست بروایت سیاوش اوستا

وصیت نامه شفاهی پرنس علیرضا پهلوی نواده آزاده و دلیر رضا شاه بزرگ و فرزند محمدرضاشاه آریامهر و شهبانوی مهربان
بروایت سیاوش اوستا
آرزو دارم که فردا که در جهان نباشم کسی این پیام را بجهانیان برساند که نه من و نه خواهرم لیلا هرگز بیمار افسردگی نبودیم
ملت قهرمان و سرباند ما نیز چنین بیماری را نمیشناسد اگر هم باشند افرادی به میلیونها نخواهند رسید
من با پزشکان بسیاری دوست بودم اما از هیچ متخصصی نخواهید شنید که علیرضا بیمار بود آنهم بیماری افسرگی؟
به تمامی تصاویر بر جای مانده از من خوب نگاه کنید

از تمامی یاران و دوستانم پرسان شوید من همیشه خنده به لب داشتم
و شوخ طبع بودم
کجا افسرده بودم کجا بیمار بودم؟
به عینک زدن من و به نگاههای من ایراد میگرفتند
من همیشه مظلوم و سانسور شده بودم
اینرا میتوانید بجهانیان ابلاغ کنید
بمن اجازه خندیدن نمیدادند
خوش و بش کردن با مردم و یاران را پروانه نداشتم
گفتگو با رسانه ها و پژوهشگران را برایم ممنوع کرده بودند
و حتی عشقم به سارا را نکوهش میکردند
پروانه عکس گرفت با او را نداشتم
و از ایران و برای ایران گفتن را بر من حرام کرده بودند
سهم و حقم  را از مانده ی پدر پنهان میکردند و اجازه انجام کار خیر و نیکو را نداشتم
من شاید همه این مشکلات را داشتم اما هرگز افسرده نبودم و از همه مهمتر هرگز به زندگی خود پایان نمیدادم
من زندگی را دوست دارم
زیرا که مهر یزدان است برای آدمی
من زندگی را با همه زیبائیهایش دوست دارم و همه کسانیکه مرا میشناسند میدانند که بهترین و بهین بهره را از زندگی میبردم
من زندگی را دوست دارم که بخوانم و بیاموزم و بگویم و بنویسم
و برای همین است که هنوز کارت دانشجوئی هارواد را در جیب دارم
من زندگی را دوست دارم زیراکه مادرم شهبانوی ایران زمین را دوست دارم
من همیشه از مردن در بیم و هراس بودم که مبادا یک بار دیگر بغض در گلوی مادرم بگیرد و چشمان زیبایش را اشک شور بپوشاند
من آغوش گرم و مهربانانه مادرم را دوست دارم و شانه هایش را برای بوئیدن و دستانش را برای بوسیدن
من زندگی را دوست دارم چون مادرم را دوست دارم و نمیخواهم کسی اشکش را ببیند
من زندگی را دوست دارم و میخواهم که مادرم در جشن پیوند من با یارم سپید بپوشد نه  در  مراسم سوکم
اگر روزی روزگاری من از این جهان رفتم مرا بسنت کهن سرزمینم بسوزانید تا سوختنم فریادی باشد از اعتراضم به دین خشن و تند
و بی رحم حاکم بر میهنم
فریاد اعتراض مرا در گلو خفه کرده بودند تا چیزی نگویم و از ستم دین تازی ننویسم زیرا که دیگری در میدان است اما امروز بجهانیان این پیام را برسانید که دین من مهرورزی و عشق و دوست داشتن و همیشه شاد و خندان بودن است و آئین من آرامش و آسایش و ویرایش بهین جهان است بر پایه سه پند زرتشت بزرگ
در سوزاندن پیکر من شتاب مکنید تا سرویسهای ویژه ثابت کنند که من خودکشی نکردم
و اینک که چشم از جهان فروبستم بروان من مهرورزی کنید و هزاران صفحه نوشته های منرا منتشر کنید
من از هنر و تاریخ و تمدن بسیار نوشته ام
من از زبانهای آریائی و تاثیر آن در میان ملیتهای مختلف جهان بسیار نوشته ام
من اسلام را نقد کرده ام و با خود و دوربینم ساعتها برنامه پر کرده ام
میخواهم که جهان از اندیشه و تفکر من آگاه شود و منرا آنگونه که بودم بشناسند نه آنگونه که میخواهند بشناسانند برای حفظ موقعیت و مصلحت خویش
من نه افسرده بودم و نه خودکشی کردم
علیرضا پهلوی نواده رضاشاه
نواده دلاور و خردمند رضاشاه بزرگ خودکشی نکرد
من گواهی میدهم
دو هفته پیش شاهزاده علیرضاپهلوی در پاریس بود
مثل همیشه آنگاه که با من سخن میگفت پرشور و پر انرژی و خندان و سرحال و به آینده امیدوار بود
همچنان دیوانه وار تاریخ کهن و پیش از اسلام ایران را دوست میداشت و وقتی تاریخ را روایت میکرد گوئی که یک فیلم سینمائی را برایت تشریح میکند
شاهزاده بمن مهر بسیار داشت و همیشه شرمنده مهرش بودم اما این سالهای اخیر همیشه من از او تازه هائی از تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران می آموختم
میگفت من میخواهم همیشه دانشجوی تاریخ ایران باستان باقی بمانم
بدین رو او همچنان دانشجوی هاروارد بود در فلسفه و تاریخ کهن
شاهزاده علیرضا پهلوی با خواهرش پرنسس لیلا پهلوی یک روح در دو جسم بودند زیرا که تشابهات روحی فراوانی داشتند
هم اکنون اردشیر خان زاهدی نیز این سخن را تائید کرد و بمن گفت که لیلا و علیرضا دو کبوتر و دو مرغ عشق و مهر و دانش بودند
شاهزاده علیرضا پهلوی بارها بمن گفته بود که پس از پدرش او ادرشیر زاهدی را خان قبیله  پهلویها میشناسد و پدروار دوستش دارد
چند باری که گله های کوچکی از خانواده داشت به اوپیشنهاد میکردم تا مشکل را با اردشیرخان مطرح کند و او با آهی از درون خنده اش را با ابروهای درهم شده اش عوض میکرد و میگفت نمیخواهم دلش را بدرد بیاورم و کاری از او بخواهم که نتواند انجام دهد
امروز که به شهبانو زنگ زدم تا همدردی آرام بخشانه ام را و پیام تبرزدی را به ایشان ابلاغ کنم پرسشهائی نیز در دل داشتم که نتوانستم مطرح کنم
گفتم شاید از شاهزاده رضا پهلوی پرسان شوم
باز با خود اندیشیدم که او نیز در شرایطی نیست که بتوانیم از او جواب بخواهیم
بدین رو من پرسشهایم را برای تاریخ مینوسم و برای فردائی که جو امروز کمی آرام تر شده باشد
و کلا همه پرسشها را رها کرده و به یکی اکتفا میکنم
چگونه بیانیه ای چند ساعت پس از کشف پیکر در خون غلطیده شاهزاده علیرضا پهلوی در بوستون منتشر میشود با امضای کسانی  که هزاران و یا صدها کیلومتر از محل حادثه فاصله دارند و مدعی خودکشی نواده ی رضا شاه میشوند؟؟
آنهم در صورتیکه هنوز پیکر پاک شاهزاده تحویل پزشک قانونی آمریکا داده نشده است و پژوهشگران امنیتی نظری نداده اند؟
باری با شناختی که من از شاهزاده داشتم و نوع برخورد و شادابی و پرنشاطی او در همین دو هفته پی در پاریس من هرگز تئوری
خودکشی او را باور نخواهم کرد
با همه اینها همه ما وظیفه داریم تا همدردیهای آرام بخشانه خود را به شهبانوی پر مهر و همیشه پایدار که پس از مرگ محمدرضاشاه و مادرش فریده خانم و دخت رعنایش پرنسس لیلا    اینبار در سوک فرزند دلیرش سپیدپوش میشود 
برسان
عکسی را که مشاهده میکنید را سایت بی بی سی در صفحه نخست خود گذاشته است
See original image
 از ویدئوی مراسم بدرود با لیلا پهلوی  که توسط شهرفرنگ پاریس تهیه شده است گرفته شده است

jeudi 20 octobre 2016

همه سناریو های از پیش ساخته شده بود تا جو ایران و جهان را محرمی کنندبرنامه امروز سیاوش اوستا با سروده ای زیبا از داریوش لعل ریاحی

ای عاشقان کوروش روشن کنید ره را در روز هفت آبان میعاد در پاسارگاد

https://youtu.be/jjbCeCrZr3A

یادروز ساموئل خاچیکیان حبیب بدیعی قتل پرنسس ثریا و برادرش در پاریس زادروز پادشاه و ویگن و مهضت شعوبیه

کلکی که جمهوری اسلامی به همه زد و با سناریو و فیلمهای از پیش برنامه ریزی شده همه را سرگرم سوزه های مختلف محرم و تاسوعا و عاشورا کرد آتش زدن خیمه ها کشتن شتر و زدن شمر و درگیریهای سپاه شمر و حسین همه و همه حتی شله هم زدن هنرپیشه ها با حجاب سکسی و خواننده ها و دهها بازی دیگر همه و همه سناریو های از پیش ساخته شده بود تا جو ایران و جهان را محرمی کنند خصوصا با بدست گرفتن جو تلگرام و باز کردن هزاران گروه و دسته رژیم همه مردم را گذاشته اند سرکار و کنترل همه را در دست گرفته اند

ستمی که رزیم به هنرمند برتر سینمای ایران بهروز وثوقی کرد و اجازخ دیدار پدرش را در لحظه های پایانی عمر نداد

نسلهای مختلف به بخروز عشق میورزند و رژیم با ان همه هارت و پورتش به محبوبیت یک هنرمند حسودی میکند

قدرتهای جهان فقط سیاسی نیست بلکه قدرت نفتی قدرت بانکی قدرت کارخانه های اسلحه سازی قدرتهای مافیایی مواد مخدر و قدرتهای جدیدی که همه از آن بی خبرند قدرتهای رایانه ای و اینترنتی که کنترل همه چیز را در دست دارند

هفتم آبان در پاسارگاد میعاد مهربان یاران را فراموش نکنید اگر دربها بسته بود بشکنید

و همه از سراسر جهان در آنجا گرد هم آیید

از کیش ِ غم فزایان جان را کنید آزاد

از رخت ِ غم در آیید ای نسل ِ تازه بنیاد

ما دلخوشان ِ غافل از وعده های باطل

رفتیم و دل سپردیم بر های های ِ صیاد

اما شما جوانان چون غرشی ز توفان

ایران شدید ایران ، بر شاه بال ِ فریاد

پایان دهید غم را این توشه ِ ستم را

تا رنگ ِ غم نریزد بر برگهای شمشاد

روشن چو شمع ِ جانید پًر توش و پًر توانید

در نرد ِ عشق شیرین با کوه ِ سخت فرهاد

می میرد این تباهی , زیرا تو داد خواهی

بر برگ برگ ِ تاریخ این بوده رسم ِ اجداد

در جشن و پایکوبی چرک از درون بروبی

جهل است یار ِ شیاد شادی است خصم ِ بیداد

روشن کنید ره را ، ای عاشقان ِ کورًش

در روز ِ هفت ِ آبان میعاد در پاسار گاد

داریوش لعل ریاحی

پادشاه ایران سومین همسر خود فرح را تهیدست و تنگدست انتحاب نمودبرنامه امروز سیاوش اوستا در یادروز زایش شهبانو فرح پهلوی

سیاوش اوستا در این برنامه به شرح کامل آشنایی و عاشقی شاه و شهبانو میپردازد و آخرین پادشاه ایران اهورایی را شهریاری میشناشاند که افسانه وار و چونان قصه ها و رویاهای خیالی میلیونها آرزومند سومین همسر خود را از میان خانواده ای پاک و محترم اما تهیدست و تنگدست انتحاب نمود

شرح مراجعه فرح پهلوی به اردشیر زاهدی داماد پادشاه بخاطر ممنوع خروج بودنش و درخواست بورس تحصیلی و معرفی فرخ دیبا به محمد رضا شاه و دوران دوستی و نامزد بازی تا عروسی

در این برنامه اسناد بسیار مهمی چون عکسهای فرح والیبالیست دوران دانشجویی و کارت تحصیل در فرانسه و سند عروسی و کارت دعوت عروسی نشان داده میشود

سیاوش اوستا عکسهای لباسهای جا مانده شهبانو در تهران و کاح مرمر را نشان داده و آنرا به شهبانو بعنوان هدیه تولد پیشکش میکند

آیا شهبانو عضو گروههای مارکسیست و حزب توده بوده است؟

سفرهای او برای شرکت در کنفرانسهای احزاب چپ در اروپا پیش از عروسی و دهها اسرار مگوی دیگربرنامه امروز سیاوش اوستا در یادروز زایش شهبانو فرح پهلوی

سیاوش اوستا در این برنامه به شرح کامل آشنایی و عاشقی شاه و شهبانو میپردازد و آخرین پادشاه ایران اهورایی را شهریاری میشناشاند که افسانه وار و چونان قصه ها و رویاهای خیالی میلیونها آرزومند سومین همسر خود را از میان خانواده ای پاک و محترم اما تهیدست و تنگدست انتحاب نمود

شرح مراجعه فرح پهلوی به اردشیر زاهدی داماد پادشاه بخاطر ممنوع خروج بودنش و درخواست بورس تحصیلی و معرفی فرخ دیبا به محمد رضا شاه و دوران دوستی و نامزد بازی تا عروسی

در این برنامه اسناد بسیار مهمی چون عکسهای فرح والیبالیست دوران دانشجویی و کارت تحصیل در فرانسه و سند عروسی و کارت دعوت عروسی نشان داده میشود

سیاوش اوستا عکسهای لباسهای جا مانده شهبانو در تهران و کاح مرمر را نشان داده و آنرا به شهبانو بعنوان هدیه تولد پیشکش میکند

آیا شهبانو عضو گروههای مارکسیست و حزب توده بوده است؟

سفرهای او برای شرکت در کنفرانسهای احزاب چپ در اروپا پیش از عروسی و دهها اسرار مگوی دیگرnazar yaran

https://www.youtube.com/watch?v=lJyEFLF-zzE&feature=youtu.be

با یکی از اعضای خانواده محمد رضا شاه در سوئیس صحبت میکردم ایشان هزاران درود به استاد سیاوش اوستا میفرستاد و میگفت جدا از تلاشهای خرد گرا و نوپرداز ایشان نقش مهمی در زنده سازی پادشاه بزرگ ایران محمد رضا شاه داشته است زیرا پس از انقلاب سیاه بر اساس تبلیغات و تهدیدات و اعدامها و قتل ها و جنایاتی که توسط رژیم اسلامی اعمال شد و پروپاگانهای کمونیستها و مجاهدین و چپها و انگلیسها و نوکران عربها و غیره جامعه ایرانی در داخل و خارج دیوانه وار ضد پهلویها بود اما پس از مرگ پرنسس لیلا و انجام مراسم تاریخی در گورستان پاریس و فیلمبرداری و پخش آن توسط استاد سیاوش اوستا از تلویزیون مهر و تلویزیون پارس محبوبیت خانواده پهلوی فراتر از دوران خود پادشاه شد و امروز که همه به شهبانو تبریک تولد میگیند شاید ندانند که از سی سال پیش این استاد سیاوش اوستا بود که تولد شهبانو را در تقویم های آریایی به ثبت رساند

درود بر استاد بزرگوار سیاوش اوستا و مهر تاریخی او به ایران و فرهنگ و هنر و تاریخ این سرزمین

لیلا شاهین دبی

mercredi 12 octobre 2016

عباس صرافیان Dr eskandarabadi Abbas Sarrafian Sallehttps://youtu.be/24vL24pJFxk

عباس صرافیان که  قریب نیم قرن در شهر کلن آلمان به مردم ایران و فرنگ و تمدن و هنر میهن آریایی خدمت کرده بود در سپتامبر 2016 پس از دو سال بی حرکتی بجز چشمان زیبایش که بر اثر تصادف مشکوک دوچرخه فلج شده بود از جهان رفت

در مراسم یاد بود این انسان آزاده هم میهنان بسیاری شرکت کرده و خاطرات بسیار زیبایی از مهرورزیهای عباس صرافیان شرح دادند

دکتر کیان سلطانی  سیامک ساعدی وحید نوروزی منوچهر آقایی شهرام و دکتر اسکندر آبادی استاد وحید بصیری مهردار حنیف زاده و یاران بسیاری چون سیاوش اوستا در باره مهرورزیهای عباس صرافیان سخن گفتند

عباس صرافیان رستوران اوستا را در شهر کلن آلمان باز کرده بود و اصلیترین سرمایه گذار جشنها و شادیهای آلمان بود و همو به بیشماران هنرمندان کمکها کرد به زندانیان سیاسی کمکها کرد و در گمنامی و پنهتن کاری یکی از عوامل اصلی کمک به جنبش نوین آریایی بود

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان سیاوش اوستا

عباس صرافیان bedroud Abbas Sarrafian Sallehttps://youtu.be/24vL24pJFxk

عباس صرافیان که  قریب نیم قرن در شهر کلن آلمان به مردم ایران و فرنگ و تمدن و هنر میهن آریایی خدمت کرده بود در سپتامبر 2016 پس از دو سال بی حرکتی بجز چشمان زیبایش که بر اثر تصادف مشکوک دوچرخه فلج شده بود از جهان رفت

در مراسم یاد بود این انسان آزاده هم میهنان بسیاری شرکت کرده و خاطرات بسیار زیبایی از مهرورزیهای عباس صرافیان شرح دادند

دکتر کیان سلطانی  سیامک ساعدی وحید نوروزی منوچهر آقایی شهرام و دکتر اسکندر آبادی استاد وحید بصیری مهردار حنیف زاده و یاران بسیاری چون سیاوش اوستا در باره مهرورزیهای عباس صرافیان سخن گفتند

عباس صرافیان رستوران اوستا را در شهر کلن آلمان باز کرده بود و اصلیترین سرمایه گذار جشنها و شادیهای آلمان بود و همو به بیشماران هنرمندان کمکها کرد به زندانیان سیاسی کمکها کرد و در گمنامی و پنهتن کاری یکی از عوامل اصلی کمک به جنبش نوین آریایی بود

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان سیاوش اوستا

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان Abbas Sarrafian Sallehttps://youtu.be/24vL24pJFxk

عباس صرافیان که  قریب نیم قرن در شهر کلن آلمان به مردم ایران و فرنگ و تمدن و هنر میهن آریایی خدمت کرده بود در سپتامبر 2016 پس از دو سال بی حرکتی بجز چشمان زیبایش که بر اثر تصادف مشکوک دوچرخه فلج شده بود از جهان رفت

در مراسم یاد بود این انسان آزاده هم میهنان بسیاری شرکت کرده و خاطرات بسیار زیبایی از مهرورزیهای عباس صرافیان شرح دادند

دکتر کیان سلطانی  سیامک ساعدی وحید نوروزی منوچهر آقایی شهرام و دکتر اسکندر آبادی استاد وحید بصیری مهردار حنیف زاده و یاران بسیاری چون سیاوش اوستا در باره مهرورزیهای عباس صرافیان سخن گفتند

عباس صرافیان رستوران اوستا را در شهر کلن آلمان باز کرده بود و اصلیترین سرمایه گذار جشنها و شادیهای آلمان بود و همو به بیشماران هنرمندان کمکها کرد به زندانیان سیاسی کمکها کرد و در گمنامی و پنهتن کاری یکی از عوامل اصلی کمک به جنبش نوین آریایی بود

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان سیاوش اوستا

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان Sarrafianhttps://youtu.be/24vL24pJFxk

عباس صرافیان که  قریب نیم قرن در شهر کلن آلمان به مردم ایران و فرنگ و تمدن و هنر میهن آریایی خدمت کرده بود در سپتامبر 2016 پس از دو سال بی حرکتی بجز چشمان زیبایش که بر اثر تصادف مشکوک دوچرخه فلج شده بود از جهان رفت

در مراسم یاد بود این انسان آزاده هم میهنان بسیاری شرکت کرده و خاطرات بسیار زیبایی از مهرورزیهای عباس صرافیان شرح دادند

دکتر کیان سلطانی  سیامک ساعدی وحید نوروزی منوچهر آقایی شهرام و دکتر اسکندر آبادی استاد وحید بصیری مهردار حنیف زاده و یاران بسیاری چون سیاوش اوستا در باره مهرورزیهای عباس صرافیان سخن گفتند

عباس صرافیان رستوران اوستا را در شهر کلن آلمان باز کرده بود و اصلیترین سرمایه گذار جشنها و شادیهای آلمان بود و همو به بیشماران هنرمندان کمکها کرد به زندانیان سیاسی کمکها کرد و در گمنامی و پنهتن کاری یکی از عوامل اصلی کمک به جنبش نوین آریایی بود

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان سیاوش اوستا

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمانAbbas Sarrafianhttps://youtu.be/24vL24pJFxk

عباس صرافیان که  قریب نیم قرن در شهر کلن آلمان به مردم ایران و فرنگ و تمدن و هنر میهن آریایی خدمت کرده بود در سپتامبر 2016 پس از دو سال بی حرکتی بجز چشمان زیبایش که بر اثر تصادف مشکوک دوچرخه فلج شده بود از جهان رفت

در مراسم یاد بود این انسان آزاده هم میهنان بسیاری شرکت کرده و خاطرات بسیار زیبایی از مهرورزیهای عباس صرافیان شرح دادند

دکتر کیان سلطانی  سیامک ساعدی وحید نوروزی منوچهر آقایی شهرام و دکتر اسکندر آبادی استاد وحید بصیری مهردار حنیف زاده و یاران بسیاری چون سیاوش اوستا در باره مهرورزیهای عباس صرافیان سخن گفتند

عباس صرافیان رستوران اوستا را در شهر کلن آلمان باز کرده بود و اصلیترین سرمایه گذار جشنها و شادیهای آلمان بود و همو به بیشماران هنرمندان کمکها کرد به زندانیان سیاسی کمکها کرد و در گمنامی و پنهتن کاری یکی از عوامل اصلی کمک به جنبش نوین آریایی بود

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان سیاوش اوستا

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان Abbas Sarrafian dr soltanihttps://youtu.be/24vL24pJFxk

عباس صرافیان که  قریب نیم قرن در شهر کلن آلمان به مردم ایران و فرنگ و تمدن و هنر میهن آریایی خدمت کرده بود در سپتامبر 2016 پس از دو سال بی حرکتی بجز چشمان زیبایش که بر اثر تصادف مشکوک دوچرخه فلج شده بود از جهان رفت

در مراسم یاد بود این انسان آزاده هم میهنان بسیاری شرکت کرده و خاطرات بسیار زیبایی از مهرورزیهای عباس صرافیان شرح دادند

دکتر کیان سلطانی  سیامک ساعدی وحید نوروزی منوچهر آقایی شهرام و دکتر اسکندر آبادی استاد وحید بصیری مهردار حنیف زاده و یاران بسیاری چون سیاوش اوستا در باره مهرورزیهای عباس صرافیان سخن گفتند

عباس صرافیان رستوران اوستا را در شهر کلن آلمان باز کرده بود و اصلیترین سرمایه گذار جشنها و شادیهای آلمان بود و همو به بیشماران هنرمندان کمکها کرد به زندانیان سیاسی کمکها کرد و در گمنامی و پنهتن کاری یکی از عوامل اصلی کمک به جنبش نوین آریایی بود

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان سیاوش اوستا

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان Abbas Sarrafian MIMIhttps://youtu.be/24vL24pJFxk

عباس صرافیان که  قریب نیم قرن در شهر کلن آلمان به مردم ایران و فرنگ و تمدن و هنر میهن آریایی خدمت کرده بود در سپتامبر 2016 پس از دو سال بی حرکتی بجز چشمان زیبایش که بر اثر تصادف مشکوک دوچرخه فلج شده بود از جهان رفت

در مراسم یاد بود این انسان آزاده هم میهنان بسیاری شرکت کرده و خاطرات بسیار زیبایی از مهرورزیهای عباس صرافیان شرح دادند

دکتر کیان سلطانی  سیامک ساعدی وحید نوروزی منوچهر آقایی شهرام و دکتر اسکندر آبادی استاد وحید بصیری مهردار حنیف زاده و یاران بسیاری چون سیاوش اوستا در باره مهرورزیهای عباس صرافیان سخن گفتند

عباس صرافیان رستوران اوستا را در شهر کلن آلمان باز کرده بود و اصلیترین سرمایه گذار جشنها و شادیهای آلمان بود و همو به بیشماران هنرمندان کمکها کرد به زندانیان سیاسی کمکها کرد و در گمنامی و پنهتن کاری یکی از عوامل اصلی کمک به جنبش نوین آریایی بود

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان سیاوش اوستا

سیاوش اوستا چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان Sarrafian Sallehttps://youtu.be/24vL24pJFxk

عباس صرافیان که  قریب نیم قرن در شهر کلن آلمان به مردم ایران و فرنگ و تمدن و هنر میهن آریایی خدمت کرده بود در سپتامبر 2016 پس از دو سال بی حرکتی بجز چشمان زیبایش که بر اثر تصادف مشکوک دوچرخه فلج شده بود از جهان رفت

در مراسم یاد بود این انسان آزاده هم میهنان بسیاری شرکت کرده و خاطرات بسیار زیبایی از مهرورزیهای عباس صرافیان شرح دادند

دکتر کیان سلطانی  سیامک ساعدی وحید نوروزی منوچهر آقایی شهرام و دکتر اسکندر آبادی استاد وحید بصیری مهردار حنیف زاده و یاران بسیاری چون سیاوش اوستا در باره مهرورزیهای عباس صرافیان سخن گفتند

عباس صرافیان رستوران اوستا را در شهر کلن آلمان باز کرده بود و اصلیترین سرمایه گذار جشنها و شادیهای آلمان بود و همو به بیشماران هنرمندان کمکها کرد به زندانیان سیاسی کمکها کرد و در گمنامی و پنهتن کاری یکی از عوامل اصلی کمک به جنبش نوین آریایی بود

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان سیاوش اوستا

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان Dr Eskandar Abadi Abbashttps://youtu.be/24vL24pJFxk

عباس صرافیان که  قریب نیم قرن در شهر کلن آلمان به مردم ایران و فرنگ و تمدن و هنر میهن آریایی خدمت کرده بود در سپتامبر 2016 پس از دو سال بی حرکتی بجز چشمان زیبایش که بر اثر تصادف مشکوک دوچرخه فلج شده بود از جهان رفت

در مراسم یاد بود این انسان آزاده هم میهنان بسیاری شرکت کرده و خاطرات بسیار زیبایی از مهرورزیهای عباس صرافیان شرح دادند

دکتر کیان سلطانی  سیامک ساعدی وحید نوروزی منوچهر آقایی شهرام و دکتر اسکندر آبادی استاد وحید بصیری مهردار حنیف زاده و یاران بسیاری چون سیاوش اوستا در باره مهرورزیهای عباس صرافیان سخن گفتند

عباس صرافیان رستوران اوستا را در شهر کلن آلمان باز کرده بود و اصلیترین سرمایه گذار جشنها و شادیهای آلمان بود و همو به بیشماران هنرمندان کمکها کرد به زندانیان سیاسی کمکها کرد و در گمنامی و پنهتن کاری یکی از عوامل اصلی کمک به جنبش نوین آریایی بود

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان سیاوش اوستا

ر vahid basiri Abbas Sarrafian چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمانhttps://youtu.be/24vL24pJFxk

عباس صرافیان که  قریب نیم قرن در شهر کلن آلمان به مردم ایران و فرنگ و تمدن و هنر میهن آریایی خدمت کرده بود در سپتامبر 2016 پس از دو سال بی حرکتی بجز چشمان زیبایش که بر اثر تصادف مشکوک دوچرخه فلج شده بود از جهان رفت

در مراسم یاد بود این انسان آزاده هم میهنان بسیاری شرکت کرده و خاطرات بسیار زیبایی از مهرورزیهای عباس صرافیان شرح دادند

دکتر کیان سلطانی  سیامک ساعدی وحید نوروزی منوچهر آقایی شهرام و دکتر اسکندر آبادی استاد وحید بصیری مهردار حنیف زاده و یاران بسیاری چون سیاوش اوستا در باره مهرورزیهای عباس صرافیان سخن گفتند

عباس صرافیان رستوران اوستا را در شهر کلن آلمان باز کرده بود و اصلیترین سرمایه گذار جشنها و شادیهای آلمان بود و همو به بیشماران هنرمندان کمکها کرد به زندانیان سیاسی کمکها کرد و در گمنامی و پنهتن کاری یکی از عوامل اصلی کمک به جنبش نوین آریایی بود

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان سیاوش اوستا

چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان Abbas ...چهلیمن یادروز عباس صرافیان آلمان

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امر...

روحانی جیمزباند ملکه در ایران پسرش را کشتند برای پول و قدرت هیچ نگفت امروز برای برادرش ایران را بخاک و خون کشید   رهبر جان کجایی؟ باید تا...