یک عکس و یک خاطره. سیاوش اوستا David Abbasi une photo et les souvenirs

یک عکس و یک خاطره.    سیاوش اوستا است سی و شش سال پیش بد عوت شورای ملی  رفته بود لندن جلسه سخنرانی با دکتر اسماعیل خویی.   کتاب از میتر...